НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
БГ-езикEnglish

   

Home
Теми
Национални партньорства
Международни партньорства
Презентации
Проекти

 

 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

    

КОНСОРЦИУМ

    

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ ДМУ?03?46/2011 Цели на
проекта
Презентации
по проекта
Публикации
по проекта
   


ПРОЕКТ ДМУ-03-46/2011
"Разработка и внедряване на оптична биопсия за ранна диагностика на злокачествени тумори"

Финансиран от ФНИ - МОН

   

Базова организация:
Институт по Електроника, Българска Академия на Науките
   
   
Научен колектив
Доц. д-р Екатерина Георгиева Борисова - ръководител на проекта,
Институт по Електроника-БАН
Ирина Ангелова Близнакова - технически асистент на проекта,
докторант в Институт по Електроника-БАН
Александра Живкова Желязкова,
докторант в Институт по Електроника-БАН
Момчил Димитров Керeмедчиев,
докторант в УМБАЛ"Царица Йоанна"ЕАД към МУ-София
Лилия Пламенова Ангелова,
Институт по Електроника-БАН
Доц. д-р Петранка Петрова Троянова - научен консултант,
УМБАЛ "Царица Йоанна"ЕАД
Проф. д.м.н. Борислав Георгиев Владимиров - научен консултант,
УМБАЛ "Царица Йоанна"ЕАД
   
Снимка на колектива
Снимка на колектива
   
Анотация:
Основни цели:

Разработка и оптимизация на оптоелектронен инструментариум и методология за оптична биопсия и тяхната апробация и внедряване в клиничната практика за ранна диагностика на злокачествени новообразувания на кожа и лигавица. Оптимизация на флуоресцентните и дифузно-отражателните спектроскопски техники за получаване на максимална диагностична точност при определяне на основните типове злокачествени неоплазии в дерматологията и гастроентерологията.

Използвани методи:

Ще бъдат използвани методите на флуоресцентния анализ - както автофлуоресценция, така и с въвеждане на екзогенни маркери - спектроскопия с честотно и с времево разрешение. Методите на дифузната отражателна спектроскопия ще се използват за разширение на диагностичните възможности и ще се прилагат за пигментирани новообразования. Измерванията ще бъдат с фиброоптични сонди - едномерно точково сканиране (1-D), както и топографски (2-D) изображения на разпределението на флуоресцентния сигнал от тъканите в норма и патология. Ще бъдат създадени бази данни за флуоресцентните и отражателни свойства и въведени компютърни методи за обработка - разработка на диагностични алгоритми за диференциация на основните типове злокачествени образования, по тип, степен на развитие и спрямо доброкачествени патологии. Спектралните данни ще бъдат сравнени и верифицирани с получавани по "златен стандарт" хистологични резултати.

Очаквани резултати:

Ще бъдат създадени системи за оптична биопсия на злокачествени новообразувания на кожа и лигавица, за първична диагноза и интраоперативен мониторинг. Ще бъдат внедрени методики за диагностика на основните типове кожни неоплазии и диференциацията им спрямо диспластични и доброкачествени лезии. Ще бъде създадена система и разработена методика за интраоперативен мониторинг по метода на флуоресцентната спектроскопия при резекция на тумори на дебело черво и ректум. Ще бъде усъвършенствана, създадената в предходни изследвания методика за флуоресцентна диагностика на тумори на горен и долен гастроинтестинален тракт. Апаратните и методологичните средства ще бъдат клинично реализирани.

Научните резултати ще бъдат публикувани в специализирани международни издания и докладвани на конференции, необходими за популяризацията им и ще имат принос за цялостното израстване на участниците, членове на екипа на проекта. Разработените методики и апаратура ще бъдат използвани в дисертационните трудове на двама от младите учени.

   

Начало

Copyright © 2017 - 2020, Институт по Електроника, БАН