КОНСОРЦИУМ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА

КОНСОРЦИУМ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА

БГ-езикEnglish

   

Home
Партньори
Контактни лица
Научен капацитет
Повече информация
Полезни връзки

 

 

                                                 

                                                                          

    

    

                        

    

 АНОТАЦИЯ 

Консорциум "Национален център по биомедицинска фотоника" (НЦБФ) е научна инфраструктура разпределена между академични институти, университетски болници и високотехнологичен бизнес, част от европейската научна мрежа.
Целта на проекта е да се надгради и развие модерна научно-изследователска инфраструктура на световно ниво, която да постави България на картата на научните постижения и иновации в областта на Биомедицинската фотоника.
Предвижда се осъвременяване на оборудването, научни обучения за мобилност във водещи европейски изследователски центрове, обучение през целия живот на изследователи и представители на медицинския и промишления сектор, задълбочаване и разширяване на партньорството и привличане на нови научни и приложни групи, организиране на семинари и конференции, осигуряване на качествени връзки и обучение на крайни потребители по разработваните методи и приложения на биомедицинската фотоника, вкл. медицински заведения, производители на медицинска оптична и лазерна апаратура, както и дейности по разпространение на знанията и получените резултати.
Специализираните цели на НЦБФ са обвързани с изследователските планове на отделните партньори в консорциума:
- Изследване и определяне на спектралните характеристики на биологични тъкани, в здраве и патология, вкл. при онкогенеза (флуоресцентна честотна и времева спектроскопия, абсорбционно-трансмиссионна, дифузно-отражателна, Раманова, инфрачервена спектроскопия, и др.). Разработка на дискриминационни алгоритми и инструменти за начална диагностика и терапевтичен мониторинг на социално-значими заболявания;
- Разработка на системи за фотодинамична терапия и тераностика, оптична модификация и модулация на биохимични, функционални и морфологични свойства на биологичните тъкани с терапевтично въздействие;
- Разработка на мобилна платформа за генериране, валидиране и анализ на биологични модели в направления бионаномедицина и биофизика, фотодинамична медицина, оптогенетика;
- Характеризиране на оптични активни материали и биомиметични системи;
- Функционализиране на биоразградими полиелектролитни многослойни покрития за медицински импланти и оптимизиране на тяхната биосъвместимост за приложение в наномедицината;
- Изграждане на системи за доставяне на лекарства, базирани на естествени биосъвместими и биоразградими полиелектролити за ефективно капсулиране и контролирано освобождаване.

   

Начало