НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
БГ-езикEnglish

   

Home
Теми
Национални партньорства
Международни партньорства
Презентации
Проекти

 

 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

    

Проект по НПКНИ 2020-2027
"Национален Център по Биомедицинска Фотоника - НЦБФ"

    

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

 АНОТАЦИЯ 

Национален център по биомедицинска фотоника е създаден по проект финансиран от Национален Фонд "Научни Изследвания" към Министерство на Образованието и Науката по конкурс "Центрове за върхови научни постижения" ? 2008. След приключване на проекта (Обобщен отчет по проект ДО-02-112/2008 "Национален център по биомедицинска фотоника") центърът продължва своята дейност.

Основни цели:

Укрепване и развитие на Института по електроника като водещ научен център в България и региона в областта на био-медицинската фотоника. Изпълнение на разработената в ИЕ концепция за създаване на нова високо-технологична пазарна ниша в тази област на основата на съвременната икономическа теория за "Конкурентните предимства на нациите". Постигане на високи резултати в научно-изследователската, развойна и внедрителска дейности в областта на биомедицинска физика и технология, както и дейностите, свързани с приложението на оптоелектронна апаратура и методи в клиничната практика, формирането и развитието на потребление на лазерна и оптоелектронна апаратура и свързани с нея здравни услуги и подготовка на високо специализирани кадри.

Използувани методи:

Приложение и развитие на класическите методи на оптичната спектроскопия и осъществяване на интердисциплинарен трансфер на методологии за изследване и въздействие върху биологичните тъкани. Създаване и развитие на нови изследователски, диагностични и терапевтични методи като оптична биопсия, лазерно-асистирано преформиране на тъкани, нови многофакторно контролирани схеми за фотодинамична терапия.

Очаквани резултати:

  • Създаване на изследователска и обучителна национална мрежа за върхови постижения чрез синергетика на физични, фотобиологични и медицински ресурси.
  • Усъвършенстване на образователните (магистърски и докторантски) програми по медицинска физика, оптоелектроника и фотомедицина.
  • Създаване на интерфейсни продукти на биомедицинската оптоелектроника и чрез активно сътрудничество с индустриални партньори, осигуряване на високото им технологично ниво.
  • Създаване на национална инфраструктура за участие на България в мащабни международни изследователски програми в областта на био-медицинската фотоника.

   

   

Начало